O Viata Noua | o Comunitate Noua | o Societate Noua

Efeseni 1-6

 

O viata noua

 • 1.Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii cari sînt în Efes şi credincioşii în Hristos Isus 2. Har şi pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, şi dela Domnul Isus Hristos. 3. Binecuvîntat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvîntat cu tot felul de binecuvîntări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. 4. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, dupăce, în dragostea Lui, 5. ne-a rînduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale, 6. spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui. 7. În El avem răscumpărarea, prin sîngele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său, 8. pe care l-a răspîndit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere; 9. căci a binevoit să ne descopere taina voiei Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine însuş, 10. ca să-l aducă la îndeplinire la plinirea vremilor, spre a-Şi uni iarăş într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri, şi cele de pe pămînt.  11. În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rînduiţi mai dinainte, după hotărîrea Aceluia, care face toate după sfatul voiei Sale, 12. ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, cari mai dinainte am nădăjduit în Hristos. 13. Şi voi, după ce aţi auzit cuvîntul adevărului (Evanghelia mîntuirii voastre), aţi crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfînt, care fusese făgăduit, 14. şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor cîştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Binecuvantarea trecuta a alegerii – lucrarea TATALUI

 • 4.În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, dupăce, în dragostea Lui,
 • 5.ne-a rînduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale,
 • 6.spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui.
 • ALEGEREA TATALUI ESTE REVELATOARE, CHEAMA LA SFINTENIE SI LA UMILINTA

Binecuvantarea prezenta a infierii – lucrarea FIULUI

 • 7.În El avem răscumpărarea, prin sîngele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său,
 • 8.pe care l-a răspîndit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere;
 • 9.căci a binevoit să ne descopere taina voiei Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine însuş,
 • 10.ca să-l aducă la îndeplinire la plinirea vremilor, spre a-Şi uni iarăş într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri, şi cele de pe pămînt.
 • 11.În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rînduiţi mai dinainte, după hotărîrea Aceluia, care face toate după sfatul voiei Sale,
 • 12.ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, cari mai dinainte am nădăjduit în Hristos
 • DEVENIM POPORUL LUI DUMNEZEU CARE ESTE PROPRIETATEA LUI, DUPA VOIA LUI, SPRE SLAVA LUI

Binecuvantarea viitoare a unirii noastre – lucrarea DUHULUI SFANT

 • 13.Şi voi, după ce aţi auzit cuvîntul adevărului (Evanghelia mîntuirii voastre), aţi crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfînt, care fusese făgăduit,
 • 14.şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor cîştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.
 • SIGILIU – semn al proprietatii
 • ARVUNA – termen grecesc pentru inel de logodna

SCOPUL REVELATOR AL ACESTOR BINECUVANTARI ESTE POPORUL LUI DUMNEZEU CEI CE SINT IN HRISTOS

 

O VIATA NOUA – RUGACIUNEA REVELATIEI

 • De aceea şi eu, de cînd am auzit despre credinţa în Domnul Isus care este în voi, şi despre dragostea voastră pentru toţi sfinţii, 16.nu încetez să aduc mulţămiri pentru voi, cînd vă pomenesc în rugăciunile mele. 17. Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, 18. şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi, 19. şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, 20. pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi, şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti, 21. mai pe sus de orice domnie, de orice stăpînire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor. 22. El I-a pus totul supt picioare, şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, 23. care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi.
 • 1.Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre, 2. în cari trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.  3. Între ei eram şi noi toţi odinioară, cînd trăiam în poftele firii noastre pămînteşti, cînd făceam voile firii pămînteşti şi ale gîndurilor noastre, şi eram din fire copii ai mîniei, ca şi ceilalţi.  4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit,  5. măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sînteţi mîntuiţi).  6. El ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus,  7. ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus.  8. Căci prin har aţi fost mîntuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeu.  9. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.  10. Căci noi sîntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe cari le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.

 

 • REVELATIA SLAVEI LUI E LEGATA DE DESCOPERIREA DRAGOSTEI LUI DUMNEZEU
 • APLICATIE PRACTICA :
 • CITESTE EFESENI MACAR PRIMELE 2 CAPITOLE
 • NOTEAZA-TI O REVELATIE CARE AI PRIMIT-O
 • TINE O ZI DE POST ( CE ZICI DE MIERCURI?)
 • HAI LA RUGACIUNE