Speranta noastra e Cristos

1 Tesaloniceni

1 Tesaloniceni – context ( F.A 16-17)

Speranta noastra e Cristos

 • să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morţi: pe Isus, care ne izbăveşte de mînia viitoare 1:10
 • Căci cine este, în adevăr, nădejdea, sau bucuria, sau cununa noastră de slavă? Nu sînteţi voi, înaintea Domnului nostru Isus Hristos, la venirea Lui? Da, voi sînteţi slava şi bucuria noastră. 2:19-20
 • Domnul să vă facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii şi faţă de toţi, cum facem şi noi înşine pentru voi, ca să vi se întărească inimile, şi să fie fără prihană în sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu toţi sfinţii Săi 3: 12-13
 • Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întîmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mîngîiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte. 4:17-18
 • Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuş pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. 5:23

Aplicatii practice

 • 1.Cît despre vremi şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor. 2.Pentrucă voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. 3. Cînd vor zice: “Pace şi linişte!“ atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare. 4. Dar voi, fraţilor, nu sînteţi în întunerec, pentruca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ. 5. Voi toţi sînteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu sîntem ai nopţii, nici ai întunerecului. 6. De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji. 7. Căci ceice dorm, dorm noaptea; şi ceice se îmbată, se îmbată noaptea. 8. Dar noi, cari sîntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei, şi să avem drept coif nădejdea mîntuirii. 9. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rînduit la mînie, ci ca să căpătăm mîntuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos, 10. care a murit pentru noi, pentruca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. 11. Deaceea, mîngăiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr. 12. Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe ceice se ostenesc între voi, cari vă cîrmuiesc în Domnul, şi cari vă sfătuiesc. 13. Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor.
 • Trăiţi în pace între voi.
 • 14.Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe ceice trăiesc în neorînduială; să îmbărbătaţi pe cei desnădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi răbdători cu toţi. 15. Luaţi seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău; ci căutaţi totdeauna să faceţi ce este bine atît între voi, cît şi faţă de toţi.
 • 16.Bucuraţi-vă întotdeauna.
 • 17.Rugaţi-vă neîncetat.
 • 18.Mulţămiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.
 • 19.Nu stingeţi Duhul.
 • 20.Nu dispreţuiţi proorociile.
 • 21.Ci cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun.
 • 22.Feriţi-vă de orice se pare rău.
 • 23.Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuş pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. 24. Celce v-a chemat este credincios, şi va face lucrul acesta. 25. Fraţilor, rugaţi-vă pentru noi. 26. Spuneţi sănătate tuturor fraţilor cu o sărutare sfîntă.  27. În Domnul vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraţilor.  28. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.

 

De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui, şi să împlinească în voi, cu putere, orice dorinţă de bunătate, şi orice lucrare izvorîtă din credinţă, pentruca Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi, şi voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Hristos.

2 Tesaloniceni

 

 • Pavel scrie a doua epistola din doua motive
 • Incurajare / imbarbatare
 • Tesalonicenii primisera epistole false cu invatatura legata de a doua venire a Domnului ISUS
 • 3:17.Urarea de sănătate este scrisă cu mîna mea: Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă; aşa scriu eu. 18.Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.

INVATATURA DESPRE VREMURILE VIITOARE

CREDINTA, DRAGOSTEA, NADEJDEA (SPERANTA)

 • CREDINTA – ISUS A TRANSFORMAT VIATA NOSTA – TRECUT
 • DRAGOSTEA – CUM NE-A IUBIT EL ASA NE IUBIM SI NOI – PREZENT
 • NADEJDEA (SPERANTA NOASTRA) – IMPREUNA CU ISUS FACEM TOATE LUCRURILE NOI – VIITOR

ALBASTRUL CERULUI – SPERANTA
GALBENUL BOGATIEI – DRAGOSTEA
ROSUL SANGELUI – CREDINTA